RODO - Majewski & Majewski

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA I ZGODY)

 
 • Administratorem danych są: GABINETY LEKARSKIE MAJEWSKI & MAJEWSKI EUGENIUSZ MAJEWSKI, ul. Kościuszki 4 lok. 2, 40-048 Katowice, NIP: 6341290870, REGON:  272897226, tel. 537 419 881, e-mail: kontakt@majewski-majewski.pl.
 • Zapis i jego odtwarzanie podlega warunkom rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, spotkań, wizyt i/lub zabiegów oraz w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe jakie zbieramy w celu wykonania naszych usług to: Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podane takie jak płeć, wiek, dane osoby upoważnionej do wglądu/odbioru dokumentacji medycznej.
 3. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizacyjnych oraz celach ewentualnego przetwarzania reklamacji co do usług realizowanych w gabinecie. 
 4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w tym świadczenia usług, a w szczególności świadczeń zdrowotnych i/lub zabiegów organizowanych przez Administratora.
 5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom lub instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej w czasie, przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ZASADY KORZYSTANIE Z USŁUG W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMII SARS-COV-2

Pacjent chcąc skorzystać z usług oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. O wszelkich zmianach w tym zakresie zobowiązuje się poinformować Gabinet przed wizytą.

Pacjent zgadza się na udostępnienie przez Gabinet swoich danych osobowych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w sytuacji wystąpienia przypadku zarażenia SARS-CoV-2 przez któregoś z Pacjentów lub przez pracownika Gabinetu lub lokalu, w którym odbywa się świadczenie usług.

Pacjent ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej.

Pacjent po wejściu do lokalu ma obowiązek dezynfekcji dłoni. Płyny do dezynfekcji są udostępnione Uczestnikom przez Organizatora.

Zalecane jest używanie własnych długopisów podczas trwania usługi. W przypadku braku własnego długopisu, Gabinet udostępnia Pacjentowi długopisy, które są dezynfekowane przed i po każdym użyciu.

Pacjenci zobowiązują się do utrzymania odpowiedniego dystansu między innymi pacjentami, a także pracownikami Gabinetu oraz lokalu, w którym odbywa się wizyta.

 • Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………
 • Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………………………………….…………….

Zapoznałem się z treścią niniejszego dokumentu akceptując jego treść oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyżej opisanych celach.

……………………………………………..
(podpis)

ZABIEGI KATOWICE