Regulamin Majewski & Majewski - Majewski & Majewski

Regulamin Majewski & Majewski

§ 1

DEFINICJE:

 1. Regulamin – dokument, który określa zasady obowiązujące pacjentów w Gabinetach Lekarskich. Regulamin dostępny jest w miejscu prowadzenia działalności oraz na stronie internetowej https://majewski-majewski.pl
 2. Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
 3. Gabinet Lekarski / Gabinet – gabinet świadczący usługi związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, polegającą przede wszystkim na świadczeniach zdrowotnych, które są udzielane przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe (lekarz) lub pod nadzorem takich osób. Właścicielem gabinetu oraz administratorem Państwa danych osobowych są: Gabinety Lekarskie Majewski & Majewski Eugeniusz Majewski, ul. Kościuszki 4 lok. 2, 40-048 Katowice, NIP: 6341290870, REGON:  272897226, tel. 537 419 881, e-mail: kontakt@majewski-majewski.pl.
 4. Uprawnienia zawodowe – kwalifikacje, które umożliwiają osobie wykonywanie określonego zawodu, takie jak wykształcenie, certyfikaty, licencje, uprawnienia do praktyki.
 5. Świadczenia zdrowotne – usługi medyczne świadczone przez personel medyczny w celu zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób oraz poprawy zdrowia pacjentów.
 6. Wizyta – spotkanie między pacjentem a lekarzem, w czasie którego pacjent otrzymuje diagnozę, leczenie lub poradę medyczną.
 7. Zbiór danych pacjentów – zbiór informacji o pacjentach, który jest przechowywany przez Gabinet Lekarski w celu zapewnienia odpowiedniego leczenia i opieki zdrowotnej.

§ 2

 1. Każdy pacjent zobowiązany jest do zapoznania się̨ z niniejszym Regulaminem. Za akceptację opisanych w Regulaminie zasad uznaje się̨ umówienie wizyty.
 2. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
 3. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Gabinet Lekarski prowadzi zbiór danych pacjentów;

  b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Gabinet;

  c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji, gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

  d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

  f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

  g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Pacjentowi zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

§ 3

 1. Aktualne ceny obowiązujące w Gabinetach Lekarskich dostępne są w Cenniku dostępnym w Punkcie Rejestracji oraz na stronie internetowej:
  https://majewski-majewski.pl/cennik
 2. Ceny wykonywanych usług mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Umówienie wizyty przez Pacjenta oraz zgłoszenie się na nią jest traktowane jako wyrażeniem zgody Pacjenta na przeprowadzenie badań diagnostycznych nieinwazyjnych oraz wyrażenie zgody na proponowane przez lekarza leczenie (zgodnie z postanowieniem art. 32 pkt. 7 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) i nie wymaga formy pisemnej, ani innych form zatwierdzenia.
 2. Umówiony termin badania, wizyty może być odwołany przez Pacjenta lub jego opiekuna prawnego nie później niż do godziny 17:00 dnia poprzedzającego, a w przypadku terminów zaplanowanych na poniedziałek – do godz. 17:00 w poprzedzający piątek.
 3. W przypadku nie odwołania lub odwołania zaplanowanego badania lub wizyty po wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu czasie niweluje się zniżkę lojalnościową, a więc kolejne badanie lub wizyta traktowane są jak pierwszorazowe. 
 4. Zniżki lojalnościowe (patrz cennik) obowiązują, jeśli Pacjent zgłasza się na badanie – wizytę przynajmniej 2 razy w roku (w okresie 12 miesięcy).
 5. Powyższe zasady stosuje się̨ w takim samym stopniu do wizyt odwołanych, jak i przeniesionych na inny termin, kiedy to pierwotny termin wizyty został anulowany. 
 6. Zniżki lojalnościowej Pacjent nie może przenieść na inną osobę.

§ 5

 1. Umówienie terminu operacji traktowane jest jako zawarcie umowy na jej wykonanie i upoważnia Gabinety Lekarskie Majewski & Majewski do dokonania rezerwacji Sali operacyjnej.
 2. Termin operacji może być odwołany przez Pacjenta lub jego opiekuna prawnego nie później niż 7 dni przed terminem zaplanowanego jej wykonania. 
 3. W przypadku nie odwołania lub odwołania zaplanowanej operacji po wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu czasie, Pacjent zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezerwacji Sali operacyjnej (pacz cennik).
 4. W wyjątkowych sytuacjach zdrowotnych, po przedłożeniu przez Pacjenta odpowiedniego  zaświadczenia, Gabinety Lekarskie Majewski & Majewski mogą anulować pobranie kosztów rezerwacji Sali operacyjnej. Z zaświadczenia musi wynikać, że zaistniała sytuacja zdrowotna uniemożliwiła wykonanie operacji jak i odwołanie jej w czasie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 5. Najważniejsze obowiązki Pacjenta, jakie powinny zostać przez niego wdrożone określają poniższe zapisy:

  a) Pacjent winien zgłosić lekarzowi wszelkie choroby i problemy zdrowotne, codo których posiada on wiedzę, a także powinien on poinformować o przyjmowanych lekach i suplementach diety. Wiele leków i suplementów może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu, dlatego ważne jest, aby lekarz miał pełną wiedzę na temat stanu zdrowia Pacjenta;

  b) Pacjent winien przestrzegać zaleceń lekarza w odniesieniu do przygotowań przedoperacyjnych. W zależności od rodzaju zabiegu, lekarz może zalecić Pacjentowi określone postępowanie, takie jak zaprzestanie przyjmowania niektórych leków, ograniczenie jedzenia i picia przed zabiegiem, lub wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych;

  c) Pacjent winien przygotować się na pobyt w Gabinecie lekarskim, w tym ubrać się w wygodne ubrania (łatwe do zdjęcia i ponownego założenia), zabrać ze sobą dokumenty medyczne i listę przyjmowanych leków, a także zorganizować transport na powrót do domu. W przypadku niektórych zabiegów, takich jak np. operacje, Pacjent może potrzebować pomocy w codziennych czynnościach przez kilka dni po zabiegu, więc ważne jest, aby upewnić się, że ma wsparcie rodziny lub osób bliskich;

  d) Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywania zabiegu.

§ 6

 1. Gabinety Lekarskie nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione w poczekalni rzeczy.
 2. Obowiązujący regulamin jest umieszczony na stronie internetowej Gabinetu oraz w miejscu prowadzenie działalności Gabinetu.
ZABIEGI KATOWICE